STUDNIE JAKUBA

studniarstwo - odwierty geologiczne

Wymogi prawne

Obecnie przepisy prawne umożliwiają właścicielowi gruntu na wykonanie studni o głębokości nie przekraczającej 30m i pobór wody nie przekraczający 5 m3 / dobę lub 0.5 m3/godz. bez zezwolenia (pozwolenie wodnoprawne). Jednakże zamiar wybudowania takiej studni należy zgłosić w starostwie powiatowym na 30 dni przed rozpoczęciem wiercenia.

Studnie o głębokości większej niż 30 metrów, lub PLANOWANYM poborze powyżej 5 m3/dobę albo 0.5 m3/godz. wymagają projektu prac geologicznych oraz operatu wodnoprawnego. Regulują to przepisy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego.(koszty: projekt prac geologicznych - 1500/2000, pozwolenie wodnoprawne - 3000/4000 PLN)
Zgodnie z przepisami prawa teren wokół studni w promieniu co najmniej jednego metra musi być wyłożony brukiem ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli studnia głębinowa lub wiercona wymagałaby pozwolenia, trzeba wokół niej wyznaczyć bezpośrednią strefę ochronną o promieniu 10 m od jej obudowy. Najlepiej obsiać ją trawą i ewentualnie wygrodzić.

warstwy wodonośne

Umiejscowienie studni zależy od dostępności warstwy wodonośnej i głębokości lustra wody, musi także uwzględniać odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Wybór miejsca na ujecie wody ma duże znaczenie przy późniejszym zagospodarowywaniu działki i determinuje późniejszą lokalizację zbiornika na ścieki, drenażu przydomowej oczyszczalni, śmietnika lub kompostownika. Ponadto powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku (im dalej tym koszty wyższe). Najlepsze miejsce może wskazać geolog - na podstawie map hydrogeologicznych i rozpoznania warunków w otoczeniu działki. Nieocenioną pomocą może się okazać orzeczenie doświadczonego różdżkarza, gdyż hydromapy dają tylko ogólny obraz hydrozasobów na danym terenie i mogą nie obrazować lokalnej zmienności warstw geologicznych czy wystąpienia anomalii w głębokości warstwy wodonośnej. Studnie na potrzeby własne gospodarstwa domowego nie wymagają zezwoleń (pozwolenia wodnoprawnego, o ile nie przekraczają 30 m. i pobór wody nie jest większy niż 5 m3 na dobę lub 0,5 m3 na godzinę).

Miejsce na studnię

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1
Zgodnie z literą prawa każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:
  • 5 m od granicy działki (choć sąsiad może wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości, lub nawet na budowę wspólnej studni na granicy działek),
  • 5 m od studni wspólnej na granicy działek.
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego
  • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników itp. oraz od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (szamba).
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.
O lokalizacji studni głębinowej lub wierconej decyduje obecność wody podziemnej i konieczność zachowania odległości gwarantujących ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Lokalizując studnię kopaną lub z filtrem wbijanym, musimy uwzględnić głównie wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Istotne jest także to, aby teren, na którym będzie zlokalizowana studnia, nie leżał niżej niż teren ze zbiornikiem na ścieki lub gnojowicę. Inaczej bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że gdy nastąpi przelanie zbiorników, nieczystości z nich będą spływać w kierunku studni.

Jeżeli zamierzamy wspólnie z sąsiadem wybudować studnię głębinową lub wierconą obsługującą obie działki, możemy ją zlokalizować bliżej niż 5 m od granicy działki lub nawet na samej granicy, zachowując jednak wszystkie pozostałe odległości. Dla studni głębinowej lub wierconej wykonanej na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla której nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, nie trzeba ustanawiać stref ochronnych (stref wyłączonych z jakiejkolwiek innej działalności).